RespiDren-péče o dýchací ústrojí

galerie preparátů

 
 
RespiDren, jeden z nejpoužívanějších preparátů v mé ordinaci,
je zaměřen na detoxikaci dýchacího ústrojí.
 
Dýchací ústrojí má dvě základní části – horní a dolní cesty dýchací.
Horní cesty dýchací se skládají z nosu, nosních průduchů, laryngu, trachey, bronchů, bronchiolů a plic (pulmo). Dolní cesty dýchací jsou uloženy v hrudní dutině, která je vystlána pleurou a membránou
(endothoracica). Jde o funkční celek, který je charakterizováno obrovským rozsahem sliznic, které by jako rozvinuté zabraly několik desítek čtverečních metrů. K výměně plynů, tedy kyslíku za kysličník uhličitý, dochází v plicních sklípcích. Tomuto procesu je podřízena veškerá činnost plic, a nepřetržitě proto dochází k nasávání a vypuzování vzduchu. Celý tento pohyb je řízen nervovým systémem. Podílí se na něm především skupina tzv. hlavových nervů, důležitý je zejména nervus vagus. Plíce jsou řízeny i bohatým autonomním nervovým systémem – plexus pulmonalis. Z míšních nervů se odštěpují kořeny bronchů.
Dýchací pohyb je automaticky řízen z prodloužené míchy. Probíhá tudíž mimovolně, automaticky, ale můžeme do něj vstoupit i svoji vůlí. Vzhledem k velkému rozsahu sliznic dochází v dýchacím systému k četným zánětům, zvláště pak ve vedlejších dutinách nosních (sinus palelazalis), které s dýchacím systémem souvisí. Dělí se na čelistní (sinus maxilalis), čelní (sinus frontalis) a dutinu křídlovou (sinus sphenoidealis).
Preparát RESPIDREN je komplex, ve kterém jsou uloženy rezonátory pro detoxikaci celého dýchacího systému, tedy jak nosních průduchů, tak vedlejších dutin nosních, průdušnice, průdušek, průdušinek
i plic. Preparát rovněž detoxikuje blány uložené v hrudní dutině, a to pohrudnici i poplicnici. Čínská medicína přisuzuje plicím kromě výměny plynů ještě řadu dalších funkcí, které musíme ze zkušenosti opravdu potvrdit. Plíce jsou úzce spjaty s funkcí části mozku nazývané diencephalon, kterou také nazýváme emocionální mozek, a v níž jsou uložena centra pro řízení nálady. Má rovněž spojení s dalšími mozkovými strukturami, jako Právě přes hypothalamus je diencephalonpropojen s autonomním nervovým systémem. Z tohoto důvodu můžeme vidět souvislost s plícemi např. u depresí, různých výkyvů nálad, neklidu, pocitů nervozity a vnitřního chvění. Plíce ale souvisí také s kůží, a proto je ložiska vytvořená v kůži nutné ošetřit preparáty z plicního okruhu. Klíč pro vstup do kožních ložisek však nespočívá přímo v plicích ani v dýchacích cestách, nýbrž ve vazu ligamentum pulmunale. Preparát RESPIDREN je především určen k odstranění mikrobiálních ložisek v dýchacím systému. Lze konstatovat, že se prakticky nevyskytuje dítě ani dospělý člověk, který by tato ložiska neměl. V dětském věku způsobují mikrobiální ložiska značné problémy, především opakované záněty dýchacích cest.
Důvodem je velmi jemná struktura sliznic dýchacích cest a veliká citlivost vůči infekcím a jiným vlivům.
V pozdějším věku se citlivost dýchacího ústrojí ztrácí, a tak se většina Pacienti si obvykle stěžují na rýmu nebo problémy s dutinami, ale dolní dýchací cesty nevnímají. A přesto řada starších lidí prochází velmi těžkými zápaly plic, na něž mnozí umírají. Rovněž chřipkové a jiné virové infekce pronikají do organismu přes dýchací cesty. Dýchací ústrojí hraje z hlediska celostního přístupu důležitou roli.
Jak již bylo řečeno, souvisí nejen s oblastí emocionální a kožní, ale představuje především jakousi bránu do lidského organismu. Drtivá většina infekcí totiž proniká do těla právě přes sliznice dýchacího ústrojí, které jsou samy o sobě velmi dokonalou imunitní bariérou. Pokud ovšem nejsou vystaveny zplodinám kouření, negativním vlivům mikrobiálních ložisek, životního prostředí a dalších poškozujících faktorů.
Problémy dýchacího ústrojí může pomoci vyřešit ještě řada dalších preparátů, které v RESPIDRENU nejsou zastoupeny. Jedná se především oLYMFATEX, neboť lymfatický systém je v oblasti dýchacího ústrojí nesmírně bohatý a velice zatížený. Dále je možno použít INFODREN K, který odstraňuje mikrobiální ložiska z hlavových nervů, a také další preparáty týkající se nervového systému, protože zejména laring, trachea a bronchy jsou velmi citlivé na řízení nervovým systémem. Poruchy nervového systému vedou tak nejen k poruchám průsvitu dýchacích cest, ale také k dráždění dýchacích cest, takže mnohé kašle jsou nervového a nikoli zánětlivého či mikrobiálního původu.
Rovněž preparáty ATIMETAL, IONYX či METABEX a METABOL mohou být důležité při ošetření dýchacích cest, protože metabolity, např. zbytkový cukr nebo Iliadin, mohou poškozovat sliznice dýchacích cest. Ve sliznicích dýchacích cest jsou samozřejmě často přítomny také těžké kovy a radioaktivní látky nánosů z životního prostředí a kouření mohou z dýchacích cest odstranit preparáty ANTICHEMIK aTOXIGEN.
Dýchací cesty mohou rovněž trpět nedostatkem vitamínů a minerálů. Důležitý je zejména vitamín A, který se spolupodílí na kvalitě sliznic, a především některé minerální látky, jako například vápník nebo hořčík. Jako u každého orgánu, musíme i u dýchacího ústrojí znát jeho vztah k imunitnímu systému. Především autoimunitní porucha vede často k velmi významným, závažným poruchám dýchacího ústrojí, jako jsou např. obstrukční choroba dýchacích cest či obstrukční choroba plicní, sarkoidóza a řada fibrotických a cystických poruch plicní tkáně.
 
Z uvedeného vyplývá, že RESPIDREN je základním preparátem při problémech dýchacích
cest, ovšem pro dokonalou očistu tohoto ústrojí je třeba jej kombinovat.
 
Například u dětí se velmi osvědčila kombinace preparátů IMUN, RESPIDREN a LYMFATEX
– velice často dosahujeme výrazného snížení nemocnosti a zlepšení subjektivních
i objektivních nálezů na dýchacím ústrojí.
 
Preparáty PULMO a RESPIHELP představují druhou etapu detoxikace dýchacího
ústrojí. Variantu očisty dýchacích cest u dětí můžeme provádět pomocí preparátů BAMBI
IMUN a BAMBI BRONCHI, případně doplnit preparátem BAMBI ASTMEX, BAMBI
NASAL nebo BAMBI SINUS, které jsou určeny již k částečné detoxikaci dýchacích cest
podle subjektivních potíží.
 
MUDr. J. Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.