Streson-psychické obtíže

Streson

Streson  patří do trojice informačních detoxikačních preparátů, které jsou určeny pro psychickou problematiku. Lidská psychika se projevuje mnoha různými způsoby. Jedním z nich je tzv. somatizace- tedy projevy psychiky, které se však zobrazují jako tělesné obtíže a ve vlastní psychice mají malou odezvu.

Somatizací psychiky se zabýval světově proslulý psychoanalytik Sigmund Freud, který vykládal projevy hysterie jako důsledek lidské psychiky.

Hysterie tehdy byla pokládána za neurologickou, tedy somatickou chorobu a její příznaky byly zařazovány výhradně do tělesné symptomatologie. Freud tehdy poprvé uvedl do souvislosti projevy hysterie a psychické prožitky z oblasti lidské sexuality, žárlivosti a jiných partnerských vztahů. Později se strukturoval celý obor psychosomatika, mající celou řadu různých představitelů a i do dnešní doby stále živý. Emociální nevědomé zážitky se mohou  somatizovat,  a tak bývají do souvislosti s psychikou dávány nemoci jako např. astma, bolesti hlavy, střevní obtíže, dráždivý tračnik, Crohnova choroba, eventuálně revmatismus nebo některé problémy močového ústrojí. Jiné školy uvádí  že psychické souvislosti  má v podstatě každé onemocnění.

Medicína starověké Asie, ale i jiné starověké medicíny pracovaly s psychikou u veškerých tělesných nemocí a tak se rozvinulo chrámové lékařství, šamanismus, zaříkávání aj. až po buddhistické praktiky spojené s meditací, vyprázdněním sama sebe, čili potlačením lidského narcismu jakožto základní výbavy lidského ega. Preparát  Streson  tudíž užíváme pro práci s nejrůznějšími tělesnými symptomy. V detoxikační praxi to znamená, že detoxikace tkání a orgánů, a to především od mikrobiálních ložisek, se nemusí detoxikačními preparáty (dreny) dařit, jestliže je orgán tzv.psychicky blokován, neboli slovy psychoanalytika Reicha „ vytvořen psychický pancíř“ , který znemožňuje  jak samotné uzdravení tohoto orgánu, tak i vstup detoxikačních preparátů a jiných prostředků do děje v tomto orgánu či tkáni. Víme, že dreny pracují na základě tzv. klíčů-  tedy na základě práce s tkáněmi, které je třeba využít pro vstup do orgánů a tkání zatížených infekčními ložisky, můžeme preparát  Streson nazvat  superklíčem.  To znamená, že Streson uvolňuje cestu do tkáně, i tam, kde to ostatní klíče neumožní. Platí to jak pro spontánní detoxikační procesy, tedy ty zajištěné organismem bez našeho přispění, tak pro detoxikační preparáty, především pro dreny.  Streson pracuje s jednotlivými , nevědomými  emocionálními  obrazy. Pro pochopení jeho účinku je třeba vědět, že emociální obrazy nemají svou dějovou náplň, tedy žádnou historii, žádný děj, ale jsou brány jako různě strukturované programy uložené v mozku, v řeči dvojkové početní soustavy, tedy v řeči počítačů. Od sebe se vzájemně liší strukturováním tohoto záznamu, a proto jsou jednotlivé emociální programy tímto preparátem rozrušovány. Organismu nejsou vnucovány žádné nové emociální obrazy či zážitky- uvolňovány jsou ty staré, působící toxicky na lidský organismus.

Preparát Streson  tedy užíváme prakticky u všech chronických zdravotních problémů a chceme-li se přesvědčit, jestli určitý toxicky zatížený orgán je pod patologickým vlivem naší psychiky. Na reakci přístrojem Salvia rozpoznáme, zda konkrétní orgán či tkáň je pod patologickým vlivem našich emocí.


 

Emoce

Preparát Emoce je jedním z trojice tzv. psychických detoxikačních prostředků. Co jsou vlastně emoce - jedná se o projevy podkorových mozkových struktur, vznikající především v oblasti diencephala  a mezencephala.Těmto podkorovým aktivitám, které mají společný charakter a shrnujeme je pod společným názvem emoce, dává mozková kůra určitý obsah, zařazení a smysl.  Tento obsah bývá obvykle zkreslený, a vyhovuje lidské racionalitě toužící vysvětlit vše natolik, aby věc mohla být pochopena racionálním mozkem, tedy našimi zkušenostmi získanými prací nebo učením.

Psychoanalýza,  jež se posledních sto let nejintenzivněji zabývá zkoumáním tohoto jevu, se snaží racionalizací emociálních dějů obejít různými způsoby, např. technikami volných asociací nebo výkladem snů, jiné psychologické techniky zkoumají např. projevy mimiky,  či tělesného pohybu, kresbu, výběr barev apod., tedy projevy které-pokud vznikají spontánně-vypovídají o nevědomém světe našich emocí.   Racionalizace a tedy vyprávění emociálních zážitků podléhá značnému zkreslení a je z tohoto hlediska naprosto bezcenná. Například výklad minulých životů spíše vypovídá o našich nevědomých touhách, než o jakýchkoliv skutečnostech, které se v naší duševní existenci na tomto světě staly. Nevědomé psychické problémy mohou mít důsledky somatické, a mohou se tak projevovat na funkci tělesných orgánů, např. dalších částí nervového systému, jako je autonomní či periferní nervový systém, nebo na funkci kloubů, svalů, kůže, očí, uší apod. Dále jsou tu projevy psychické-

Pociťujeme jako strach, úzkost, depresi, vztek, žárlivost starosti, nejistotu apod.   Preparát Emoce si všímá těchto projevů našeho nevědomého emociálního světa, a nemá proto přímý význam pro tělesné obtíže. Hraje však zásadní roli v emociálním prožívání našeho života. Tomuto preparátu porozumíme na příkladu deprese jakožto onemocnění.  Depresivní onemocnění má svoji somatickou materiální složku, tedy biochemické změny v diencephalu, změny metabolismu, neurotransmiterů, především serotoninu. Tyto poruchy mají přímou souvislost s hmotnými toxiny, jako jsou metabolity glutenu, kovy a především infekční ložiska v diencephalonu. Depresivní onemocnění má však i svoji složku psychologickou – emocionální prožívání těchto změn a jejich souvislost se strukturou naší nevědomé psychiky. Zážitky z průběhu našeho života, včetně nitroděložního vývoje, programy přenesené z psychiky matky a možná i z psychiky vzdálenějších generací předků, to vše má vliv na utváření struktury našich nevědomých emocí. Jejich uvolňování přináší mnohdy pocitově nepříjemné prožitky, které často narušují naše sociální či rodinné prostředí. Přesněji řečeno- naše chování je určeno především emocionálním obsahem, o němž nyní hovořím, teprve potom je racionalizované a je mu dáván nějaký smysluplný význam. A tak si odůvodňujeme, proč jsme se zamilovali do tohoto člověka a ne do jiného, proč jsme žárliví, nebo proč musíme vylézt na Mount Everest.

Preparát Emoce vnímá emocionální nevědomé programy jako postupy, předepsané do dvojkové početní soustavy, do níž zapisuje náš mozek konstruovaný stejně jako počítač, který je od těchto nervových struktur odvozeným přístrojem.  Emocionální programy jsou detoxikačním preparátem Emoce rozbíjeny a mohou tedy být nahrazeny emocemi novými, které ovlivňují naše rozhodnutí a dávají našim pocitům i rozhodnutím jiný obsah. Například člověk, který je svým nevědomím nucen v životě riskovat až na hranice psychické a fyzické sebedestrukce, může po tomto preparátu získat nový pohled na své chování, může své chování ovlivňovat pod vlivem jiných, pozitivních a životu prospěšných  emocí .To má pak samozřejmě nepřímý dopad na jeho partnerské vztahy, práci a zdraví.

 

Preparát Emoce používáme jako doplňující, prakticky u každého člověka, protože u dospělého jedince se jen výjimečně můžeme setkat s tím, že jeho patologický emociální program není v tomto preparátu zahrnut. U dětí se s  emocionálními poruchami potkáme celkem výjimečně, a proto je jejich prožívání spontánnější a radostnější. Preparát Emoce tedy uvolňuje spontaneitu a navozuje pocit radosti z existence.

Nodegen

Je jedním z trojice preparátů určených pro psychickou oblast. Lidská psychika je mimo emociálních zážitků tvořena obrazy, které vznikly učením, a mají tedy dopad na lidské chování, hodnocení různých situací a i na schopnost pozitivně přizpůsobit své chování soc. skupině, partnerovi nebo různým situacím. V psychiatrii se tato oblast nazývá kognitivně-behaviorální a je velmi podstatná při strukturování naší psychiky, protože může korigovat vliv nevědomé psychiky na naše zevní chování a jednání. Na základě těchto psychických atributů je pak tvořeno naše super-ego , naše nadjá, které potlačuje nevědomé vlivy a dává našemu chování a jednání rámec potřebný pro existenci v určité době a v určité společnosti. V procesu učení však vznikají různé patologické formy, které stereotypně opakovány způsobují jak potíže sociální a v partnerské oblasti, tak v oblasti zdravotní. Proto je třeba tyto patologické formy ovlivňovat a v psychoterapii se pokoušet o jejich předělání. Preparát  Nodegennepřináší žádné nové vzorce chování ani nové informace do našeho procesu učení. Rozbíjí pouze přítomné programy, které představují tyto patologické vzorce. Použít preparát  Nodegen je tedy vhodné u člověka, který si je vědom určitých chybných programů ovlivňujících jeho vztahy, tak postoje k sobě samému či okolí. Tento atribut je důležitý, protože po rozbití patologických programů je možné vytvářet programy nové, již strukturované na základě zkušeností se sebou samým. Preparát Nodegen by tedy měl být používán až v pokročilejší fázi detoxikačního programu, kdy již uživatel jednak dokázal zvládnout svou nevědomou emocionalitu, jednak mohl pochopit i účast svojí psychiky na svých potížích, ať už duševních nebo tělesných.  Nodegen otvírá nové možnosti pro rozhovor i pro specializovanou, kognitivně-behaviorální psychoterapii. Smysl psychických preparátů je pochopitelný až pro vyzrálé osobnosti se schopností sebeanalýzy a vhledu do sebe sama, nikoli pro ty, kteří mají touhu někoho ovládat či projevovat svou nadřazenost a sílu. Zmíněné preparáty umožňují pochopit nezvykle silný vliv lidské psychiky na kvalitu života člověka.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.